Forum Eerste Wereldoorlog Forum Index Forum Eerste Wereldoorlog
Hét WO1-forum voor Nederland en Vlaanderen
 
 FAQFAQ   ZoekenZoeken   GebruikerslijstGebruikerslijst   WikiWiki   RegistreerRegistreer 
 ProfielProfiel   Log in om je privé berichten te bekijkenLog in om je privé berichten te bekijken   InloggenInloggen   Actieve TopicsActieve Topics 

Parochies in WO1

 
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Forum Eerste Wereldoorlog Forum Index -> Ieper en de Westhoek Actieve Topics
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
Yvonne
Admin


Geregistreerd op: 2-2-2005
Berichten: 45588

BerichtGeplaatst: 18 Mrt 2007 16:02    Onderwerp: Parochies in WO1 Reageer met quote

Aan de hand van een vragenlijst werden de pastoors , door het bisdom verzocht, om een verslag te schrijven over hetgeen tijdens de Eerste Wereldoorlog in hun parochie was voorgevallen. bekeken worden door op de Sommige pastoors hielden zich nauwgezet aan de nummering terwijl anderen er een vloeiende tekst van maakten.

Hierna werd dit verslag letterlijk weergegeven, vandaar ook het gebruik van de oude spelling.

De vragenlijst:


Vragenlijst en Stofindeeling.

1.- Bestuurlijke ligging. (Provincie, arrondissement, kanton, gemeente; dekenij).
Natuurlijke ligging der parochie voor zooveel deze ligging van aard is sommige feiten beter in 't licht te stellen. (Ligging belangrijk onder krijgsoogpunt op eene rivier, eene hoogte, nabij eene versterking, enz).

2.- Maatregelen bij den inval getroffen door de Belgische burgerlijke en krijgsoverheid en door de geestelijkheid. (Ontruiming door de bevolking, in veiligheid brengen van kunstschatten en kerkelijke voorwerpen; - vernietiging, door de oorlogsleiding, van beplantingen, huizen, kerktorens; - schade daarbij aan het kerkfabriek of aan godsdienstige stichtingen toegebracht).

3.- Houding der krijgsoverheid. - Gesteltenis der soldaten. - De vrijwillige dienstneming.

4.- Gesteltenis der burgerlijke bevolking gedurende de eerste dagen van den oorlog. - Eenige feiten in 't bijzonder: kerkelijke diensten, 't bijwonen der Heilige Mis, 't naderen tot de Sacramenten.

5.- De inval van den vijand. - Gevechten op het grondgebied der parochie. - Schade gedaan aan de gebouwen, in 't bijzonder aan kerken, kloosters, pastorijen, scholen, en lokalen dienstig voor de werken. Korte opgave der huizen, in hun geheel of ten deele vernietigd.

6.- Houding der vijandelijke legers in de eerste uren der bezetting: plunderingen, brandstichtingen, moordtooneelen. (Uitvoerige aanteekening nopens de slachtoffers). - De vernietigde gebouwen. - Belangrijkheid der schade, - Opgave der kunstschatten, vernietigd of gestolen en van deze welke in veiligheid werden gesteld (l).

7.- De dagen die op den inval volgden: belastingen, gijzelaars, enz. - Houding van het Duitsche gezag ten opzichte der plaatselijke overheid, der geestelijken en van den eeredienst.

8.- Latere gewelddaden. Inkwartiering, Inbeslagnemingen.

9.- De bezettingsjaren:
a)De kerk. (Herstellings- of hermakingswerken - tijdelijke kerken). De kerkbemeubeling. (Nieuwe aanwinsten, herstellingen). - De klooster- en andere kapellen op het gebied der parochie.
b)De goddelijke diensten. (Hernemen van den dienst na den inval). - Gebruik der kerk of der kapellen op de parochie door den Duitschen, katholieken of protestantschen, aalmoezeniersdienst.
c)De vrijheid van den eeredienst zoo binnen als buiten de kerk. (Lezing der bisschoppelijke brieven, sermonen; - processien, openbare berechtingen, bedevaarten, kerkelijke stoeten).
d)Het bijwonen der diensten en het naderen tot de Sacramenten gedurende de bezettingsjaren. (Plechtige communie der kinderen, vergelijkende tafels 1913-1918). - Buitengewone diensten. -De openbare zedelijkheid.
e)De toestand der vrije scholen. (Opgelegd programma, voertaal, gewoon en buitengewoon schooltoezicht, - uitkeering der schooltoelagen, - het onderwijzend personeel).
f)De patronaten, - werken voor schoolgaanden en werken voor de jeugd, - werken voor volwassenen. (Beperking der vergaderingen door de bezettende macht; - andere oorzaken van ontwrichting). - De liefdadigheidswerken.
g)Het onvoeren der werklieden. (Treffende feiten; - namen der werklieden in Duitschland overleden of later in België door ontbering omgekomen; - overzichtstafels).
h) Ondersteuningswerken. (Aard, bestuur, bijzonder doel, uitslagen). Overzichtstafels. Toestand van werk en nijverheid, armoede.
i) Gerechterlijke vervolgingen. (Namen der beschuldigden, grieven, gerechtsleiding, uitslag van het proces). De politieke gevangenen in Duitschland of in de gevangenis in België gestorven. Eene uitgebreide aanteekening zal aan de terechtgestelden gewijd worden. Oorlogsbelastingen, boeten, uitbuiting der bevolking.

10.- Naam, voornaam en dienststaat der parochiëele geestelijken en ook der andere, zoowel wereldlijke als kloosterlingen, in de parochie gevestigd, met inbegrip der leden der Congregatiën van Broeders, bij de voorvallen betrokken of die tot het leger hebben behoord, als soldaat, ziekenverzorger of aalmoezenier. Hun dienststaat in 't leger.
Korte overzichtstafel der parochianen onder de wapens geroepen of die vrijwillig hebben dienst genomen. - Getal en namen der gesneuvelden in den oorlog, der verminkten, en der soldaten in Duitschland of in Holland gestorven, der krijgsgevangen, der soldaten die zich in den oorlog onderscheidden. Vergelijkende tafel der geboorten en sterfgevallen bij de burgerlijke bevolking van 1913 tot 1918.

11.- Huiszoekingen in kerken of kloosters. - De opname of in beslagneming der klokken.

12.- Feiten van verscheiden aard. De grensversperring, - de aanwervingsdienst over den draad. -Daden van vaderlandsliefde of offervaardigheid. - Plichtverzakingen. - Vaderlandsche betoogingen.

13.- De ontruiming. - Houding der vijandelijke legers. - Voorvallen en misdaden.

14.- De bevrijding. - Intrede der Belgische of verbondene legers. - Godsdienstige plechtigheden. - Terugkeer der gevangenen en uitwijkelingen. - Gedenktekens.

(1) Het blijft verstaan dat de EE. HH. Pastoors, die in 1915 Ons een verslag deden toekomen over de gruwelen door de invallende legers begaan, er mogen bij blijven naar dit verslag te verwijzen, voor zooveel, tenminste, zij er niet aan houden sommige deelen aan te vullen of te wijzig


De antwoorden:


Drie Morenparochie

Bouwstoffen betrekkelijk de geschiedenis der Kerk van België gedurende den grooten oorlog. Gutschoven. Dekenij: Borgloon

1. Provincie Limburg. Arrondissement: Tongeren. Canton: Borgloon. Gemeente: Gutschoven. Dekenij: Borgloon.
Gelegen op den staatsweg: Borgloon-Borgwerm.

2. Hier zooals elders zijn door het Belgisch Leger allerhande opeischingen gedaan: paarden, runders, strooi, enz. voor de bezetting van Luik. De inwoners hebben dit met iever uitgevoerd.

3. De soldaten opgeroepen voor den dienst, zijn vertrokken in de meening dat het niet ernstig was betrekkelijk den oorlog. Er zijn geene echte vrijwilligers geweest; één dienstplichtige van 1914 is de grens van Holland overgetrokken in Januari 1915, toen de streek reeds door de vijanden was bezet.

4. In de eerste dagen van den oorlog vóór de aankomst der duitsche soldaten, waren de menschen nogal kalm. Doch bij den doortocht der legers, werden zij met vrees bevangen en vroegen mij 's avonds in de kerk te bidden, hetgeen ik graag inwilligde. Wij baden het Roozenhoedje met de Litanie van Alle Heiligen. Dit heeft eenige maanden geduurd. Welhaast bleven de bejaarde menschen achter en dewijl het voor de jonkheid 's avonds op straat niet veel deugt, heb ik de aanwezigen verzocht 't huis te bidden.
De H. Mis werd in het begin ook beter bijgewoond. Het naderen tot de H.H. Sacramenten nam merkelijk toe, meestal onder de vrouwen; ook de dagelijksche Communie van eenige nieuwelingen, vrouwen van soldaten, doch deze zijn meestal later achtergebleven.

5. Den 6, 7 en 9 Augustus worden zwervende Ulhanen opgemerkt. Zij worden opgezocht door onze soldaten, carabiniers per velo en lanciers.
Zondag 9 Augustus worden twee Ulhanen door de kogels van belgische carabiniers getroffen, de ééne aan den voet, de andere in den rug aan de nieren. Zij liggen op de graanschoven in het veld en de inwoners brengen hun te drinken terwijl andere duitschers van verre alles afloeren.
Volgens mijnen raad worden zij voorzichtig vervoerd op eene kar naar het kasteel van den Heer Burggraaf Desmaisières te Heers waar eene verzorgplaats voor gekwetsten was opgericht.
Dezen namiddag trokken vele duitsche soldaten langs de steenwegen van Luik en Tongeren naar St. Truiden. Rond den avond kwam een klein getal langs Gutschoven naar Heers.
Maandag 10 Augustus komt eene bende duitschers het dorp ingevallen om eetwaren op te doen. Bij de menschen hebben zij opgeeischt: brood, vleesch, bier, wijn, waarvoor zij erkentenissen gaven, ofwel betaalden. Overal drongen zij binnen, de revolver in de hand. S' avonds loopt het gerucht dat de duitschers langs Borgloon op den Bolderberg liggende, er misschien een bodsing zal plaats hebben. Vele menschen hebben in de kelders vernacht. 'S morgens vernemen wij dat zij op Tongeren zijn verdwenen.
Den 12 en 13 Augustus hooren wij het kanongebulder te Luik op de versterkingen; duitsche soldaten trekken heen en weer.
Den 14 Augustus 's morgens onder de H. Mis trekt eene groote menigte duitsche soldaten van Borgloon op Heers. De menschen hebben groote vrees. De vaderlansche vlag wappert nog op den kerktoren. Dit hindert den vijand. Rond zeven ure na de H. Mis komen eenige soldaten op de kerk af. Een luitenant van drie soldaten vergezeld, komt, revolver in de hand, de kerk binnen. Vrouwen en kinderen beginnen te weenen en te kermen. De luitenant zich tot den Pastoor richtende, vergt dat de vlag ingetrokken worde. Hij vraagt zelf in geradbraakt fransch waarom de vlag uitsteekt, waarop hem wordt geantwoord: "Parce que nous sommes en Belgique." Toen de vlag ingetrokken was, steeg de duitsche held te paard, en zich tot den toren wendende, schelde hij: "Si vous osez le remettre, je ferai casser tout."
'S avonds hebben vier oversten per auto in het dorp opeischingen gedaan, onder anderen van wijn.
De 15 Augustus, doortocht van duitsche soldaten doch zij schijnen mismoedig.
Den 18 Augustus worden ongeveer 3.000 duitschers bij de inwoners ingekwartierd; meestal evangelisten, eenige katholieken. De paarden staan in de weiden. De soldaten slapen meestal in schuren en stallen op strooi, de officiers in de kamers op bedden. De soldaten hebben zich nogal goed gedragen; over dag stroopen eenigen lings en rechts. Zij vragen naar Paris. De menschen hebben medelijden met de arme snullen.
'S morgens 19 Augustus om 5 ure trekken zij op Groot-Gelmen. Dien dag hebben verschillige boeren moeten varen: 's avonds vertrokken, zijn zij den 20 Augustus om 11 ure terug. Zij zijn tot Neerwinden geweest.
Aan de gebouwen is geene schade geschied. Hier en daar hebben zij droog hout gestolen voor de keuken. Ook hebben zij veldvruchten opgeeischt om hunne paarden te voeden, ofwel eenvoudig geplunderd. Zij gaven ook erkentenissen of betaalden.

7. Belastingen zijn niet gevraagd; gijzelaars ook niet, omdat om de verzorging der twee getroffen soldaten, wij bij de duitschers den naam van goede lui hadden. Verder is er niets merkweerdig geschied.

9. c) De jaarlijksche Sacrament- en andere processie hebben niet plaats gehad; de kruis-processiën wel.

d) Eens de vrees der Duitschers geweken, is het bijwonen der goddelijke diensten bijna op den gewonen toestand teruggekomen. De diensten voor de slachtoffers van den oorlog werden doorgaans goed bijgewoond, alhoewel op het laatste minder dan op het begin. Het naderen tot de HH. Sacramenten had buitengewoon toegenomen, zooals overal, meestal onder de vrouwspersonen en naderhand is het getal wel verminderd, toch is de toestand beter gebleven als te voren. Gelijk overal heeft men hier ook landbouwers aangetroffen, die voor hunne medeburgers geen overschot hadden, maar wel voor de woekeraars, aan dewelken zij aan de hoogste prijzen konnen verkoopen. Het zou te verwonderen zijn, indien in zulks geval door minder hebbenden, niet werd gestolen. Nogtans dient erbij gevoegd dat deze diefstallen niet zooveel uit nood voortkwamen als wel uit afgunstige winstbetrachting.

Op het einde van den oorlog hadden zich eenige ontaarde jongelingen, wier plaats bij het leger was, aan het geldspelen overgegeven. Het ergste is, dat de woekerij en diefte gepleegd worden onder valsche voorwendsels, die het geweten inslapen en voor alle vermaningen doof maken. Is het getal dergenen, die de woekerprijzen niet hebben nagejaagd, klein, velen nogtans hebben in de mate hunner vermogens, hunnen noodlijdenden evenmensch bijgestaan. Voor het overige zijn er geene buitensporigheden geweest.

h) In het begin heeft de Burgemeester broodgraan opgeeischt van de landbouwers om de inwoners, die er ontbeerden, ter hulp te komen. Vervolgens is het voedings- en hulpcomiteit in voege getreden, met uitdeelingen van allerhande eetwaren, en soms kleedingstukken.
Vanaf Augustus 1916 tot Maart 1917, werkte het Nederlansch Comiteit voor de bevoorrading der belgische grens-gemeenten: sectie Luik. Ook werden van 2 Nov. 1916 tot einde des jaars zoolang er te krijgen waren, mosselen aan de inwoners verkocht. Deze twee inrichtingen bestonden op de pastorij en hadden aan hun hoofd voor Heers en omliggende dorpen den H. Paul François, leermeester op het kasteel van Heers.
In het dorp heeft geen groote nood geheerscht, tenzij in eenige gevallen voor den oogst van 1918. i) Boeten werden er niet geslagen, tenzij op nalatige boeren, voor niet levering of ontdekking van opgeeischte waren. De opeischingen van paarden, runders, hooi, boomen, koper, enz. zijn hier zooals elders geschied.

10. Van de gemeente waren elf (1) jongelingen dienstplichtig en werden opgeroepen bij het uitbreken van den oorlog.

1 Lux Joseph 6 Wijnants Lambert
2 Cillis Lambert 7 Devisé Martinus
3 Walewijns Juliaan 8 Rossillon Amedeus
4 Graindourze Arthur 9 Ory Joseph
5 Knapen Hendrik 10 Pirard Simon
5 Marschal Joseph 11 Reinaers Jan
12 Reinaers Joseph.

De vijf eersten zijn krijgsgevangenen geweest in Duitschland. De vier eersten werden gevangen genomen te Luik, de vijfde werd gekwetst aan Antwerpen en verzorgd in een hospitaal van Brussel.
De eerste is in Duitschland, te Munster-Lager de 31 Maart 1916 gestorven.
N° 5 en 6 zijn van Antwerpen in Holland gevlucht bij inneming der stad, en geïnterneerd. Na den uitroep van den wapenstilstand zijn zij teruggekomen.
N° 7 is gesneuveld te Aarschot den 19 Aug. 1914. De overige zijn aan den Uzer geweest en teruggekeerd.
N° 9 is vier maal gekwetst en heeft twee onderscheidingen bekomen.
N° 12 is, zooals reeds gezegd is, dienstplichtig van 1914, en over de grens van Holland naar het leger gegaan in Januari 1915. Hij is ook gekwetst geweest.

Geboortens Sterfgevallen
1913 8 6
1914 7 7
1915 5 3
1916 6 5
1917 9 3
1918 3 5

11. In 1918 kwamen twee duitsche soldaten om de klokken op te nemen. De torendeur was gesloten. Daarom kwamen zij den sleutel bij den pastoor vragen en deze weigerde hem te geven en betuigde zijne verontwaardiging voor zulke handelwijze. De soldaten verontschuldigden zich en voegden erbij dat zij in geval van weigering de deur zouden moeten openen. Dan heeft de Pastoor den sleutel laten nemen en eene protestatie afgegeven.

12. Tijdens de bezetting heeft het Dorp geene inkwartiering van duitsche soldaten gehad, tenzij in 1918. Toen werd tusschen Horpmael, Vechmael en Wouteringen, een oefeningsplein ingesteld.
In Januari, op de eerste dagen is er een zeker getal acht dagen gebleven. Zij zijn dan verplaatst naar Bommershoven. Den 19 Juni kwamen anderen, één honderdtal ongeveer. Deze waren echte stroopers. Zelfs 's nachts trokken zij uit op buit, niet alleen om klaver voor hunne paarden, maar zelfs om dieren die afgemaakt werden voor de keuken. Over dag stolen zij fruit en legumen in de hoven en aardappelen in het veld.
Zij bleven tot 9 Juli, eenigen achterlatende met de spaansche grip aangedaan, die naderhand vertrokken. Den 11 October kwamen wederom anderen, die bleven tot 2 November.
In October kwamen hier vele vluchteling van de omstreken van Rijssel, enz. voorbij, meestal ouderlingen, vrouwen en kinderen, in eenen ellendigen staat, door de boeren der streek op karren en wagens met hun reisgoed vervoerd.
Den 30 October werden hier 200 ongeveer aangebracht uit de streken van Dowaai, Bapaumes en omliggende. Zij werden gehuisvest in het schoollokaal, in ledigstaande vertrekken en bij de inwoners. Deze lieden behoorende tot de werkers-klasse, waren voorzeker beklagenswaardig. Zij hadden juist het noodzakelijke om zich te behelpen. Eenigen waren nog zeer godsdienstig doch de meesten hadden den weg der kerk vergeten, vooral de mannen. Zij verontschuldigden zich door het gebrek aan gepaste kleederen. Den 3 Nov. werden eenigen verplaatst naar Gothem. De laatsten keerden terug naar Frankrijk den l en December.

13. De 15 November kwamen de terugtrekkende duitsche soldaten om te vernachten. Alle dagen volgden zich anderen op tot 23 November. Het geleek aan eene schandige vlucht. Zij waren niet meer de fiere krijgers van 1914; ontmoedigd, afgemat, slordig, ontbonden doch stelen, plunderen hadden zij nog niet ontleerd, vooral in voedsel voor de paarden.
Reeds wapperde de belgische driekleur op den kerktoren.

14. Belgische soldaten, ééne krijgsbende van het geniekorps, kwamen den 25 November om te vernachten. Zij werden door de bevolking met vreugde ontvangen. De klokken werden geluid om hen te verwelkommen.
Op 6 December, werd de laatste der achtereenvolgende eerste vrijdag ter eere het H. Hart, nogmaals door een groot getal communien gevierd. De eerwaarde Pater wekte in zijne aanspraak de geloovigen op tot dankbaarheid voor de bekomene bevrijding en zegepraal, zoo ook het feest der Onbevlekte Ontvangenis, dag der vernieuwing der toewijding van het Vaderland aan het H. Hart van Jesus. Deze plechtigheid was als de bekroning der toewijding van de afzonderlijke huisgezinnen aan het H. Hart.

(1) Aanvankelijk stond hier : 12, dat verbeterd werd tot : 11. Maar eigenlijk bevat de lijst 13 namen. Ook verder bestaat hierover verwarring.

http://users.pandora.be/vswg/html/de_eerste_wereldoorlog8.html
_________________
Met hart en ziel
De enige echte

https://twitter.com/ForumWO1
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
AOK4Geregistreerd op: 10-11-2006
Berichten: 2408
Woonplaats: Wevelgem

BerichtGeplaatst: 18 Mrt 2007 17:46    Onderwerp: Reageer met quote

Deze verslagen zijn te raadplegen in de bisschoppelijke archieven. De verslagen van de provincie Limburg zijn enkele jaren geleden door de provincie uitgegeven.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
Yvonne
Admin


Geregistreerd op: 2-2-2005
Berichten: 45588

BerichtGeplaatst: 18 Mrt 2007 19:43    Onderwerp: Reageer met quote

En blijkbaar op i-net gezet:
Sint-Martinusparochie

http://users.pandora.be/vswg/html/de_eerste_wereldoorlog2.html
_________________
Met hart en ziel
De enige echte

https://twitter.com/ForumWO1
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
WalterGeregistreerd op: 19-1-2006
Berichten: 179
Woonplaats: West-Vlaanderen

BerichtGeplaatst: 18 Mrt 2007 23:07    Onderwerp: Reageer met quote

Ook aan bestuursleden van het Davidsfonds, een culturele vereniging die in de meeste Vlaamse gemeenten actief was en nog altijd is, werd gevraagd om hun ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog op te schrijven. Dit leidde tot twee boeken:

Oorlogsboek van het Davidsfonds 1914-1918. I: Luik, Limburg, Brabant, Antwerpen. 385 blz.
Oorlogsboek van het Davidsfonds 1914-1918. II. Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. 385 blz.

Deze boeken werden uiteraard door het Davidsfonds uitgegeven. Ze zijn geregeld antiquarisch te koop.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Michel
Gast

BerichtGeplaatst: 17 Apr 2007 19:55    Onderwerp: Reageer met quote

Deze boeken werden heruitgegeven door V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij.

http://www.heruitgeverij.be/029ind.htm

Deel I en II zijn op cd-rom of als papieren exemplaar verkrijgbaar.

http://www.heruitgeverij.be/prijslst.htm
Naar boven
splendidGeregistreerd op: 22-6-2006
Berichten: 220
Woonplaats: jonkershove (houthulst)

BerichtGeplaatst: 28 Mei 2007 11:07    Onderwerp: Reageer met quote

Bij ons is er ook ooit zo n boekje uitgegeven met alles erin wa er gebeurt is in Wijnendale (parochie van Torhout)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail
abnGeregistreerd op: 11-12-2005
Berichten: 706

BerichtGeplaatst: 11 Dec 2009 20:46    Onderwerp: Reageer met quote

Walter @ 18 Mrt 2007 23:07 schreef:
Ook aan bestuursleden van het Davidsfonds, een culturele vereniging die in de meeste Vlaamse gemeenten actief was en nog altijd is, werd gevraagd om hun ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog op te schrijven. Dit leidde tot twee boeken:

Oorlogsboek van het Davidsfonds 1914-1918. I: Luik, Limburg, Brabant, Antwerpen. 385 blz.
Oorlogsboek van het Davidsfonds 1914-1918. II. Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. 385 blz.

Heeft iemand dit boek en wil die persoon even iets voor mij opzoeken?

Contacteer me dan even per pb aub.

Groeten,
Bert
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Patrick Mestdag
Moderator


Geregistreerd op: 30-5-2005
Berichten: 5673
Woonplaats: De Pinte

BerichtGeplaatst: 11 Dec 2009 20:58    Onderwerp: Reageer met quote

Bert bezit deel 2 Sad

deel een kan ik maar niet te pakken krijgen.
al veel gezocht is zelden.
dus hiermede een oproep

ik zoek deel een van het
oorlogsboek van het davidvonds
dan kan ik voor ABN iets opzoeken Smile

en ik zoek niet de heruitgave
@+
Patrick
_________________
Verdun ….papperlapapp! Louis Fernand Celine
Ein Schlachten war’s, nicht eine Schlacht zu nennen“ Ernst Junger .
Oublier c'est trahir ! marechal Foch
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
WalterGeregistreerd op: 19-1-2006
Berichten: 179
Woonplaats: West-Vlaanderen

BerichtGeplaatst: 12 Dec 2009 13:01    Onderwerp: Reageer met quote

Het Oorlogsboek van het Davidsfonds, deel één, is volgens recente informatie voor 33 euro (plus verzendingskosten) te koop in het Boekenantiquariaat De Lezenaar, Hasselt.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Patrick Mestdag
Moderator


Geregistreerd op: 30-5-2005
Berichten: 5673
Woonplaats: De Pinte

BerichtGeplaatst: 12 Dec 2009 13:14    Onderwerp: Reageer met quote

Hartelijk Bedankt Walter
Heb de lezenaar gemailed.

@+
Patrick
_________________
Verdun ….papperlapapp! Louis Fernand Celine
Ein Schlachten war’s, nicht eine Schlacht zu nennen“ Ernst Junger .
Oublier c'est trahir ! marechal Foch
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
Kleine VuurkruiserGeregistreerd op: 3-12-2006
Berichten: 2173

BerichtGeplaatst: 12 Dec 2009 13:19    Onderwerp: Reageer met quote

Michel @ 17 Apr 2007 19:55 schreef:
Deze boeken werden heruitgegeven door V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij.

http://www.heruitgeverij.be/029ind.htm

Deel I en II zijn op cd-rom of als papieren exemplaar verkrijgbaar.

http://www.heruitgeverij.be/prijslst.htmDe boeken zijn hier te koop oa op cd.
Correcte en snelle afhandeling door de mensen van Geschiedkundige Heruitgeverij
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
abnGeregistreerd op: 11-12-2005
Berichten: 706

BerichtGeplaatst: 13 Dec 2009 16:15    Onderwerp: Reageer met quote

abn @ 11 Dec 2009 20:46 schreef:
Heeft iemand dit boek en wil die persoon even iets voor mij opzoeken?

Contacteer me dan even per pb aub.

Intussen was een user zo vriendelijk me enkele scans te bezorgen.

Thx!

Bert
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Forum Eerste Wereldoorlog Forum Index -> Ieper en de Westhoek Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 1

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group